Zasady Współpracy dla uczestników Kursu Technik Terapii Tańcem i Analizy Ruchu 09.2021-03.2022

  1. Kurs opiera się na modelu uczenia dorosłych, w którym każdy uczestnik odpowiedzialny jest za własny proces uczenia. Uczestnicy są profesjonalistami w różnych obszarach pracy z ludźmi, z różnym doświadczeniem z technikami niewerbalnymi, czy ruchem, mają różne cele związane z kursem. Kurs nie przygotowuje do zawodu terapeuty tańcem i ruchem rozumianego w myśl standardów Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Kurs wyposaży cię w wybrane techniki i rozwinie umiejętności, które kreatywnie wykorzystasz w obszarze swojej pracy trenerskiej, terapeutycznej czy pedagogicznej.
  2. Program kursu dotyczy procesów związanych z ruchową ekspresją człowieka. Tym samym materiał może być poznawany głównie przez doświadczanie i refleksję nad własnym, czy grupowym doświadczeniem. Dlatego nieodzowna jest twoja obecność i aktywny udział we wszystkich sesjach szkoleniowych. Nieobecności na zjazdach nie mogą przekroczyć w sumie 16 godzin edukacyjnych i nie mogą obejmować Treningu Wprowadzającego. Uczestnicy mają możliwość zapoznania się z programem, na którym są nieobecni, podczas pracy własnej i w zespole koleżeńskim. Nieobecność na całym zjeździe skutkuje pomniejszeniem ilości godzin i zakresu szkolenia wykazanego w certyfikacie ukończenia Kursu. Alternatywnym rozwiązaniem jest udziału we wskazanym przez nas warsztacie, realizującym tematykę zjazdu, za dodatkową opłatą, stanowiącą połowę jego ceny lub przy braku takiej oferty, uczestnictwo na analogicznym zjeździe kolejnej edycji Kursu.
  3. Proces uczenia się w trakcie kursu będzie obejmował także pracę z ciałem i ekspresję ruchową, może zdarzyć się, że jakieś doświadczenie przywoła twoją osobistą historię i związane z nią silne emocje. Jeśli poczujesz, że potrzebujesz to przeżycie omówić szerzej niż to będzie możliwe w czasie weekendu szkoleniowego, rekomendujemy wsparcie terapii indywidualnej.
  4. Decydując się na udział w kursie, zobowiązujesz się do wniesienia pełnej opłaty za uczestnictwo, bez możliwości jej wycofania w przypadku rezygnacji po pierwszym weekendzie szkoleniowym. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po Treningu Wprowadzającym i przed pierwszym zjazdem szkoleniowym, opłata pomniejszona o 1000 zł zostaje zwracana.
  5. Jeżeli ze względu na ograniczenia formalne lub faktyczne związane z sytuacją zagrożenia epidemicznego realizacja Kursu nie będzie możliwa, Kurs zostanie zawieszony i zostanie wznowiony w najbliższym możliwym terminie. Możliwa jest także realizacja Kursu w formule on-line w wymiarze nie więcej niż jednego zjazdu.
  6. Zjazdy szkoleniowe mogą być realizowane w formule hybrydowej, z opcją streamingu, dla uczestników, którzy ze względu na stan zdrowia lub ograniczenia związane z pandemią, nie będą mogli uczestniczyć stacjonarnie. Nie dotyczy to Treningu Wprowadzającego.
  7. W czasie Kursu zobowiązana/y jesteś do dbania o swoje bezpieczeństwo i komfort fizyczny. Rekomendujemy nabycie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jako organizatorzy nie zapewniamy go.