+48 600 390 008  ​kontakt@terapiatancem-iba.pl

Ośrodek Terapii Tańcem i Ruchem Iba

Regulamin szkoleń i warsztatów

organizowanych przez Ośrodek Terapii Tańcem i Ruchem Iba

ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy warsztatów i szkoleń organizowanych przez Ośrodek Terapii Tańcem i Ruchem Iba, reprezentowanych przez IBA Izabela Guzek i Iba Ktarzyna Dańska, Ośrodek Iba zwanych dalej Organizatorem.
 2. Szkolenia i Warsztaty organizowane przez Ośrodek Iba opierają się na modelu uczenia osób dorosłych. Uczestnicy biorą odpowiedzialność za swoje uczestnictwo i zaangażowanie.
 3. Model uczenia i pracy warsztatowej wymaga punktualności i rzetelnej obecności na Szkoleniu /Warsztatach wszystkich Uczestników.
 4. Uczestnicy zobowiązani są do dbania o swoje bezpieczeństwo i komfort fizyczny oraz psychiczny.
 5. Organizator nie zapewnia żadnego ubezpieczenia (w tym również od następstw nieszczęśliwych wypadków). Uczestnicy mogą nabyć ubezpieczenie we własnym zakresie. Organizator Warsztatu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe, skutkujące utratą zdrowia lub życia.
 6. W Szkoleniu/Warsztacie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
 7. Szkolenie/Warsztat ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).
 8. Uczestnicy otrzymają Zaświadczenia o uczestnictwie z wyróżnioną ilością godzin szkoleniowych.
 9. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Warsztacie i obowiązują wszystkich jego Uczestników.

ZAPISY i OPŁATY

 1. Zgłoszenie uczestnictwa dokonuje się poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszenia umieszczonego w opisie Szkolenia/Warsztatu na stronie Ośrodka Iba. Potwierdzeniem wstępnej rezerwacji miejsca jest otrzymanie odpowiedzi zwrotnej zawierającej szczegóły płatności. Ostateczne potwierdzenie uczestnictwa następuje po opłaceniu zaliczki.
 2. Całość opłaty (lub pierwszą ratę w przypadku wydarzeń dłuższych kursów) należy wnieść najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
 3. Rezygnacja z uczestnictwa do terminu wskazanego w opisie Szkolenia / Warsztatu uprawnia do otrzymania zwrotu pełnej wpłaty wniesionej na konto Organizatora. Rezygnacja w czasie krótszym niż wskazany w opisie termin, ale przed rozpoczęciem Szkolenia/Warsztatu, uprawnia do otrzymania zwrotu wpłaty pomniejszonej o zaliczkę, wysokość której określona jest opisie Szkolenia/Warsztatu.

ZMIANY W ORGANIZACJI WARSZTATÓW/SZKOLEŃ

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca realizacji Szkolenia/Warsztatu, o czym zobowiązany jest poinformować Uczestników mailowo najpóźniej 3 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia/Warsztatu na skutek nieprzewidzianych zdarzeń losowych. W przypadku odwołania Organizator zwraca uczestnikom pełną wpłatę wniesioną na konto Organizatora. Organizator nie zwraca Uczestnikowi kosztów dojazdu, zakwaterowania ani innych kosztów poniesionych w związku z planowanym uczestnictwem w Warsztacie.
 3. W przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, Organizator zastrzega sobie prawo zmiany prowadzącego oraz daty realizacji Warsztatu/Szkolenia.
 4. Szkolenie/Warsztat odbędzie się przy minimalnej liczbie Uczestników określonej każdorazowo dla danego Szkolenia/Warsztatu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie i regulaminie Warsztatu oraz zobowiązuje się do publikowania na stronie internetowej aktualnych informacji.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych są: IBA Izabela Guzek z siedzibą w Warszawie, Al. Zjednoczenia 33 m.8, NIP: 775-179-55-29, REGON: 141675119 oraz Iba Katarzyna Dańska, z siedzibą w Warszawie, ul. Tczewska 2a/102, NIP 525-162-72-72, Regon: 14976440. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorami zajęć oraz przesyłania informacji handlowych.
 3. Zapoznaj się z naszą pełną Polityką Prywatności.

ZGODY

Wniesienie częściowej lub pełnej opłaty za uczestnictwo w Szkoleniu/Warsztacie organizowanych przez Ośrodek Iba, jest jednoznaczne z tym, że Uczestnik:


 1. Zapoznał się i wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Potwierdza zapoznanie się z polityką prywatności Ośrodka Iba.
 3. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu komunikacji dotyczącej Szkolenia/Warsztatu, na który wysłał Zgłoszenie.
 4. Wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych od Organizatora.