Szkolenia i superwizja

Stawiamy na praktyczną naukę. Pomożemy ci zdobyć konkretne umiejętności, i wiedzę, która tłumaczy ich zastosowanie.

Od kilkunastu lat intensywnie i z pasją szkolimy siebie i innych, jednocześnie prowadząc praktykę terapeutyczną i ruchową. Pozwala nam to układać praktyczne programy i rozumieć potrzeby uczestników naszych szkoleń.

Nasze szkolenia budujemy na rzetelnych podstawach teoretycznych.
Spodziewaj się dużej dawki ruchu, kreatywnych pomysłów i konkretnej struktury.
Otrzymasz od nas materiały szkoleniowe i zaświadczenie z ilością godzin i opisem technik.

Z naszych szkoleń korzystają aktywni zawodowo terapeuci, trenerzy, psychologowie, nauczyciele, instruktorzy technik ruchu, terapeuci zajęciowi, arteterapeuci oraz osoby chcące rozpocząć pracę z ludźmi. 

Jak włączać ruch i świadomość ciała do pracy z ludźmi? Zdobądź te umiejętności zanurzając się w 7-miesięczny Kurs prowadzony przez nasz zespół. Szczegóły znajdziesz tutaj..

Jeśli pracujesz z ludźmi jako terapeuta, arteterapeuta, instruktor, trener, pedagog, psycholog, nauczyciel, i potrzebujesz pełniej zrozumieć, co się dzieje w twojej pracy, to znaczy, że nadszedł czas na superwizję.

Superwizja w Ibie jest wielowymiarowa.  Możesz przyjrzeć się kreatywnie swojej pracy w ruchu, ucieleśnieniu, rysunku i rozmowie.

Jeśli pracujesz werbalnie, możesz poszerzyć rozumienie procesu terapeutycznego o przeciwprzeniesienie somatyczne, empatię kinestetyczną, rozumienie ekspresji niewerbalnej.

Superwizja może być edukacyjna lub oparta na procesie. Często pełni również funkcję regeneracji oraz inspiracji.

Spotkanie superwizyjne trwa 50 minut, odbywa się bezpośrednio lub  on-line. Koszt sesji to 140zł.

Superwizję prowadzą:

Izabela Guzek- stacjonarnie
Izabela@terapiatancem-iba.pl
tel. 600 390 008

Regulamin szkoleń i warsztatów organizowanych przez Ośrodek Terapii Tańcem i Ruchem Iba

ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy warsztatów i szkoleń organizowanych przez Ośrodek Terapii Tańcem i Ruchem Iba, reprezentowanych przez Iba Ktarzyna Dańska i Iba Izabela Guzek, zwanych dalej Organizatorem.
 2. Szkolenia i Warsztaty organizowane przez Ośrodek Iba opierają się na modelu uczenia osób dorosłych. Uczestnicy biorą odpowiedzialność za swoje uczestnictwo i zaangażowanie.
 3. Model uczenia i pracy warsztatowej wymaga punktualności i rzetelnej obecności na Szkoleniu /Warsztatach wszystkich Uczestników.
 4. Uczestnicy zobowiązani są do dbania o swoje bezpieczeństwo i komfort fizyczny oraz psychiczny.
 5. Organizator nie zapewnia żadnego ubezpieczenia (w tym również od następstw nieszczęśliwych wypadków). Uczestnicy mogą nabyć ubezpieczenie we własnym zakresie. Organizator Warsztatu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe, skutkujące utratą zdrowia lub życia.
 6. W Szkoleniu/Warsztacie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
 7. Szkolenie/Warsztat ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).
 8. Uczestnicy otrzymają Zaświadczenia o uczestnictwie z wyróżnioną ilością godzin szkoleniowych.
 9. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Warsztacie i obowiązują  wszystkich jego Uczestników.

ZAPISY i OPŁATY

 1. Zgłoszenie uczestnictwa dokonuje się poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszenia umieszczonego w opisie Szkolenia/Warsztatu na stronie Ośrodka Iba. Potwierdzeniem wstępnej rezerwacji miejsca jest otrzymanie odpowiedzi zwrotnej zawierającej szczegóły płatności. Ostateczne potwierdzenie uczestnictwa następuje po opłaceniu zaliczki.
 2. Całość opłaty (lub pierwszą ratę w przypadku wydarzeń dłuższych kursów) należy wnieść najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
 3. Rezygnacja z uczestnictwa do terminu wskazanego w opisie Szkolenia / Warsztatu uprawnia do otrzymania zwrotu pełnej wpłaty wniesionej na konto Organizatora.  Rezygnacja w czasie krótszym niż wskazany w opisie termin, uprawnia do otrzymania zwrotu wpłaty pomniejszonej o zaliczkę, wysokość której określona jest opisie Szkolenia/Warsztatu.

ZMIANY W ORGANIZACJI WARSZTATÓW/SZKOLEŃ

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca realizacji Szkolenia/Warsztatu, o czym zobowiązany jest poinformować Uczestników mailowo najpóźniej 3 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia/Warsztatu na skutek nieprzewidzianych zdarzeń losowych. W przypadku odwołania Organizator zwraca uczestnikom pełną wpłatę wniesioną na konto Organizatora. Organizator nie zwraca Uczestnikowi kosztów dojazdu, zakwaterowania ani innych kosztów poniesionych w związku z planowanym uczestnictwem w Warsztacie.
 3. W przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, Organizator zastrzega sobie prawo zmiany prowadzącego oraz daty realizacji Warsztatu/Szkolenia.
 4. Szkolenie/Warsztat odbędzie się przy minimalnej liczbie Uczestników określonej każdorazowo dla danego Szkolenia/Warsztatu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie i regulaminie Warsztatu oraz zobowiązuje się do publikowania na stronie internetowej aktualnych informacji.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych są: Iba Izabela Guzek z siedzibą w Warszawie, Al. Zjednoczenia 33 m.8, NIP: 775-179-55-29, REGON: 141675119 oraz Iba Katarzyna Dańska, z siedzibą w Warszawie, ul. Tczewska 2a/102, NIP 525-162-72-72, Regon: 14976440. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorami zajęć oraz przesyłania informacji handlowych.
 3. Zapoznaj się z naszą pełną Polityką Prywatności.

ZGODY

Wniesienie częściowej lub pełnej opłaty za uczestnictwo w Szkoleniu/Warsztacie organizowanych przez Ośrodek Iba, jest jednoznaczne z tym, że Uczestnik:

 1. Zapoznał się i wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Potwierdza zapoznanie się z polityką prywatności Ośrodka Iba.
 3. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu komunikacji dotyczącej Szkolenia/Warsztatu, na który wysłał Zgłoszenie.
 4. Wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych od Organizatora.